Wijziging van het belastingverdrag Zwitserland-Nederland

Zwitserland belastingverdrag Blog ML Fiscaal Advies

Op 12 juni 2019 is in Den Haag het wijzigingsprotocol bij het belastingverdrag tussen Nederland en Zwitserland ondertekend. Met dit wijzigingsprotocol wordt het belastingverdrag in lijn gebracht met de antimisbruik-afspraken die onder het BEPS-project (Base Erosion and Profit Shifting) gemaakt zijn. Het BEPS-project is een project van de OESO, welke een aantal actiepunten bevat ter bestrijding van belastingontwijking door middel van grondslaguitholling en winstverschuiving. Met name de wijzigingen in het heffingsrecht over pensioenen en lijfrenten zijn opvallend.

De 30%-regeling: een praktische introductie voor een complexe regeling

ML Fiscaal Advies Mark Liebman

De 30%-regeling is oorspronkelijk bedoeld om Nederland aantrekkelijk te maken voor hoogopgeleid buitenlands personeel. De laatste jaren worden er echter steeds meer vraagtekens gezet bij de effectiviteit en de complexiteit van de regeling. Maar wat is de 30%-regeling precies en op wie kan je deze toepassen? In dit verdiepingsartikel ga ik hier verder op in.

De heffingskortingen voor buitenlands belastingplichtigen nader toegelicht

ML Fiscaal Advies aftrekposten

Voor de in het buitenland woonachtigen die een AOW uit Nederland genieten, zijn de heffingskortingen actueel. Genoten zij tot voor kort ongestoord van hun pensioen, nu kunnen zij alleen nog via een aangifte inkomstenbelasting de aan hen toekomende heffingskortingen (van soms enkele honderden euro’s per jaar) te gelde maken. Deze groep pensioengenieters wordt door een per 1 januari 2019 ingegane wetswijziging negatief geraakt: reden voor Kamervragen aan de Staatssecretaris van Financiën.